Normatives NATURATOURS

Segway Garrotxa

Per poder realitzar activitats amb la nostra empresa, vostè estarà d’acord amb aquestes condicions i clàusules davant efectes legals. Serà obligatori haver llegit i acceptar-les abans d’efectuar la reserva.

La reserva serà la confirmació d’haver-les llegit i acceptat. Així mateix NATURATOURS es compromet a notificar les condicions generals mitjançant la seva publicació a la pàgina web abans de fer la reserva. El no compliment d’aquestes consideracions, normes i clàusules pot aportar la suspensió de l’activitat.

NATURATOURS disposa de les assegurances obligatòries per a poder realitzar l’activitat segons la llei establerta. Aquestes assegurances estan a disposició dels clients sempre que es compleixin les condicions i clàusules aquí exposades. Aquestes assegurances són només i únicament per a les activitat de l’empresa i no es responsabilitzarà ni prestarà aquestes assegurances per a actuacions o accidents fora de l’empresa.

Si la causa d’l’accident fos per raons climatològiques, falta d’atenció del client, falta de forma física del client, malalties del client etc., l’empresa no es farà responsable.

AUTORITAT DELS GUIES I LES FALTES DE RESPECTE

L’autoritat i professionalitat dels guies mai es vora discutida per cap dels clients, ni posada en dubte la seva capacitat per prendre decisions que afectin al client o al grup. En cap cas s’admetran les faltes de respecte cap al guia, altres clients, o persones d’altres grups que estiguin realitzant l’activitat.

COMPORTAMENT EN EL MEDI NATURAL

El client accepta les normes de comportament i prohibicions de les diferents normatives vigents, en els diferents espais naturals on es realitzen les activitats. De la mateixa manera acceptarà les mesures preses pel guia en les diferents activitats que fa a la conservació del medi que es desenvolupen (medi natural, medi rural, etc.)

Alguna de les normes i mesures que es prenen per a conservació del medi són: No llençar escombraries, ni restes orgàniques, no agafar plantes, animals ni roques, en les lleres de riu sense interès esportiu caminar per fora si fos possible, no molestar ni cridar absurdament en zones de nidificació d’aus, no ratllar ni pintar a les parets, roques, panells informatius etc., no trencar, ratllar o fer malbé mobiliari o senyalitzacions, altres normes de comportament més especials seran assenyalades pel guia en cada situació.

SALUT I HIGIENE

S’haurà de comunicar amb antelació (abans de l’arribada del grup) a l’empresa organitzadora NATURATOURS si algun dels participants requereix de medicació específica o presenta algun risc de salut que pugui afectar el desenvolupament normal del programa.

El client admet no tenir problemes físics, psíquics o malaltia alguna prèvia a l’activitat. En cas de patir alguna malaltia, malaltia, lesió anterior, presa de medicament o embaràs, estarà obligat a comunicar-ho a l’empresa, per valorar la seva capacitat de fer l’activitat, preveure actuacions o desestimar la realització de la mateixa.
En cap cas l’empresa es farà responsable de malalties o lesions prèvies a l’activitat.
El client admet que no ha consumit estupefaents, drogues o alcohol i estar en bon estat físic.
En cas de què el client per voluntat pròpia, desconeixement de l’activitat, per no tenir prou forma física o no estar en condicions òptimes per al desenvolupament de l’activitat, serà exclòs de l’activitat, i NO ES TORNARÀ ELS DINERS EN CAP CAS, DE DITA ACTIVITAT.

TRACTE ADEQUAT DEL MATERIAL, PÈRDUA DE MATERIAL I EXTRAVIO D’OBJECTES

El material de l’empresa és revisat abans de cada activitat i en perfecte estat d’ús. Per la qual cosa des del moment del lliurament fins a la seva devolució, el client és el responsable d’aquest havent-tornar en perfecte estat.

En cas de pèrdua o desperfecte per mal ús del material es EXIGIRA EL PAGAMENT DEL MATEIX. L’activitat és realitza amb casc de protecció; l’empresa li proporcionarà un, però si vostè ho desitja pot portar el seu si està homologat.

És obligat l’ús del casc, en cas de no voler posar-se’l podrà anul·lar l’activitat.

NATURATOURS no es farà responsable de pèrdua o desperfectes d’objectes que el client porti a l’activitat.

TRANSPORT I PUNTUALITAT

NATURATOURS no disposa de llicències ni permisos per al transport de persones, pel que NO transportarà clients.

L’empresa no es farà responsable ni càrrec dels accidents, incidents que els clients poguessin tenir amb els seus vehicles tant en el trajecte d’anada, estacionament i tornada de l’activitat.

Un cop quedat en un punt i una hora per realitzar l’activitat i davant un possible retard el client ha de avisar-ho abans possible. Si el retard no és avisat ni justificat l’empresa es reserva el dret de poder abandonar el punt de trobada i en cap cas retornarà els diners de l’activitat contractada.

INFORMACIÓ I POSSIBLES ERRORS DE LA WEB O BLOC

NATURATOURS no es fa responsable dels possibles errors en ressenyes, fotos o textos, etc., ja que només es tracta d’una pàgina d’informació i que s’ha de sempre contrastar amb mitjans oficials o amb altres fonts. En cap cas indueix a prendre decisions o realitzar activitats o esports d’aventura o risc per compte propi per haver llegit la web o bloc.

CANCEL·LACIÓ PARCIAL D’ACTIVITATS

L’empresa organitzadora NATURATOURS es reserva el dret de canviar totalment o parcialment el programa per qüestions climatològiques, meteorològiques i / o hidrològiques adverses.

RECLAMACIONS

Per poder atendre de forma ràpida i correcta les reclamacions dels clients, aquestes s’han de fer en acabar l’activitat. NATURATOURS posa a disposició del client el seu llibre de reclamacions.

MENORS D’EDAT

Tots els contractants admeten ser majors d’edat. En cas de ser menor, sempre haurà de ser autoritzat pels seus pares, tutors o representant legal, que a tots els efectes serà el responsable dels menors. Aquesta autorització quedarà reflectida en el document que NATURATOURS presentarà per a la seva signatura al començament de l’activitat.

ANUL·LACIONS

– PER PART DEL CLIENT O MOTIVATS PER EST.

En cas que el client per voluntat pròpia, manca de forma física, per desconeixement de l’activitat, no estar en condicions òptimes per al seu desenvolupament, no comptar amb el material personal imprescindible (com sabatilles), o no atenir-se a les CONDICIONS A TENIR EN COMPTE per l’empresa, i que a admès llegir i acceptar, decideixi no fer l’activitat o no se li permeti realitzar-la per seguretat, en cap cas no es RETORNARÀ ELS DINERS.

– PER PART DE L’EMPRESA

En cas d’haver de suspendre l’activitat, per causes extremes de meteorologia adversa, climatologia adversa, cabals hidràulics adversos o motivats per la seguretat, se li retornarà al client un 75% del cost de l’activitat, el 25% restant ho haurà d’abonar en concepte de despesa de gestió, organització i sou del guia.

REQUISITS A tenir en compte

▶ Ha d’estar en condicions físiques normals i conèixer l’activitat que va a realitzar.
▶ S’ha de protegir dels raigs del sol amb crema protectora.
▶ Si utilitzeu lents de contacte, ha de protegir-les.
▶ Si porta ulleres ha de portar un cordó de seguretat.
▶ El calçat per a l’activitat ha de ser sabatilles d’esport o botes de trekking.
▶ Per a la realització de l’activitat, utilitzeu roba còmoda i segons època, roba d’abric, impermeable, guants.
▶ No hi ha edat mínima per realitzar les activitats, caldrà trobar-se entre un pes no superior a 115 kg NI inferior a 40 kg en tots els casos, el guia serà el que de la seva vistiplau, segons les condicions físiques, psíquiques de l’infant i l’activitat que va a realitzar, prèvia autorització del pare o el responsable que haurà de realitzar l’activitat i acompanyar al menor.

Els nostres Tours

Tots els Tours de Segway Garrotxa